Helpmyessay.pw

Hva er typisk norsk essay

Hva Er Typisk Norsk Essay

Hva er typisk norsk essay

I framstillingen av antikkens greske litteratur begynner tradisjonelt ved å framstille innføringen av det greske alfabetet og deretter de første store forfatterne, men det gir også fortegnet inntrykk av betydningen av det skrevne ord. «Vår moderne oppfatning av diktningen som skrevet tekst, er i mange tilfeller ubehjelpelig anakronistisk og fordomsfull,» slo en moderne norsk. Foraktsymmetri. Gjensidig forakt mellom politikere og velgere. Det alt dette leder opp til – jeg innrømmer ad merkelig skjeve veier – er en diskusjon av politikerforakten som påstås å være økende i samfunnet, satt opp mot den langt mindre påaktede forakten for alminnelige mennesker, inklusive velgerne, som er vokst frem parallelt med uviljen mot politikerne. Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis. Ronny Kjelsberg (Rødt) svarer Fredrik Mellem om Rødt og eiendomsretten. Civita nevnt. Aps trofaste ridder i kampen mot venstresida, Fredrik Mellem, har et innlegg i VG hvor hovedpoenget hans virker å være at Rødts mål om et sosialistisk samfunn hvor «eie av de viktigste produksjonsmidlene» bør være demokratisk, er i strid med menneskerettighetene. – Sosiale forskjeller truer rettsstaten. (- Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet.

Det fins spesielle funksjoner for hengende innrykk i alle tekstbehandlere og ombrekkingsprogrammer. Horunger skal ikke forekomme i god typografi. Enkle horunger derimot, er akseptert i norsk typografi, men er ikke det i for eksempel tysk typografi. HTML gir visse muligheter for typografisk nyansering, og teksten beholder sin digitale form.

Extended Markup Language er senere etablert. Ingressen skal gi en introduksjon til eller oppsummering av stoffet. Hvis ikke ingressen er for lang, kan den settes med kursiv. Plassering i margen, med mye luft over og under, kan skille den godt ut fra teksten omkring. Skriftvalget er avhengig av trykksakens profil og identitet. Ellers kan skriveskrifter, uncialer, gotiske skrifter eller dekorbokstaver skape fine virkninger.

Bokstavenes ulike form krever dermed individuell tilpasning. InDesign og QuarkXPress har ikke automatiske funksjoner for dette. Initialene gir et spontant, selvforklarende signal om noe nytt. Personnavn i skuespill er et typisk eksempel. OpenType har endret dette: Kegel er i praksis stort sett men ikke alltid: Garamond settes med ekstra linjeavstand, f.

Dette var et spesielt problem i blysats; det skapte et bokstavmellomrom som var optisk for stort. Ta, To, Tr osv.

Hva er typisk norsk essay

Det samme gjelder naturligvis fa, aj, Ya, Vo osv. Kerning er da i utganspunktet kniping redusering av slike bokstavmellomrom.

I nyere tid ble tegnet brukt i engelsk handelskorrespondanse i forbindelse med angivelse av pris: Dermed fant det veien til skrivemaskintastaturet. En del bokstaver har i enkelte skrifter over- eller underheng, dvs.

De mest vanlige er: I noen skrifter fins ikke kombinasjonen ff som ligatur siden bokstavene ganske enkelt kan gli over i hverandre. Enkelte skrifter er laget slik at de kan klare seg uten ligaturer, f.

Hva er typisk norsk essay

I norsk er det flere bokstaver som kan kollidere med liten f, f. Ligaturene ble rett og slett opprinnelig laget ut fra aktuelle bokstavkombinasjoner i latin.

Sannheten er vel at siden formen er forholdsvis ny, er den uvant. De fleste historiske skriftsystemene, bl. Den tilsvarende etymologiske parhesten til versaler er gemena — av tysk: Ornamentet har sin opprinnelse i bronsealderen og finnes mye i gresk og romersk kunst. Ordet minuskel kommer fra latin minuscula littera , liten bokstav.

Ordet gemen kommer fra lavtysk gemen e og tysk gemein, allmenn, og refererer til at minusklene er de bokstavene det er flest av i satt tekst. Herbert Bayer laget sitt Universal-alfabet i — Cassandre lefler med samme ideer i Peignot fra Ett alfabet er nok!

Enkelte av de opprinnelig monoalfabetiske skriftene er blitt utstyrt med minuskler. Bayers Universalalfabet, digitalisert under navnet Bauhaus. Fra og med karolingiske minuskel ca. Med splittpenn fungerer dette annerledes. Stilretningen hadde utgangspunkt i en ny interesse for antikken som bla. Disse skriftene er blitt kalt nyantikva, empire eller klassisistisk antikva. At noe er klassisistisk betyr at det er preget av det klassiske. Norsk fagterminologi er noe fattigere enn den engelske.

For en mer detaljert beskrivelse av kursive former, se kursiv. Etterligninger av skriften er fortsatt i bruk. De fleste har en klar linje til William Caslons skrift fra begynnelsen av tallet. Forkortinger skal ikke deles. Akronymer som radar, laser o. Alle ombrekkingsprogrammer og tekstbehandlingsprogrammer er utstyrt med egne programmer for orddeling.

Det er 7 syv bokstaver med overlengde i det norske alfabetet: Overlengden varierer til dels ganske mye mellom de ulike skriftene. Picaen er videre delt inn i 12 punkter, og ett punkt blir ut fra dette 0, mm.

I Europa bortsett fra Storbritannia er didot-punktet 0, mm fremherskende, mens punktet i Storbritannia og USA pica-systemet tilsvarer 0, mm. Det er 12 punkt pkt. Men qoppa forsvant fra det greske alfabetet og ble til et tall; den tapte konkurransen med en annen bokstav — kappa K — som stod for en lyd som lignet.

Via etruskerne havnet bokstaven hos romerne, som tok den i bruk ved siden av to andre k-lyder: Minuskel q er nesten en speilvendt utgave av minuskel p, selv om de har utviklet seg fra to helt ulike versalformer.

Quosque tandem abutere, Catilina patentia nostra?

Hva betyr det å være norsk?

Lucius Sergius Catilina —62 f. Det sies at alle Catilinas falne soldater var blitt drept forfra. Andre sentrale navn er Francesco Griffo og Claude Garamond. Dette gamle germanske skriftsystemet bestod opprinnelig av 24 skrifttegn den eldre runerekke , senere 5— e.

Wikipedia:Stilmanual

Det er flere teorier om opprinnelsen til runene, men etter all sannsynlighet stammer de fra det greske eller det romerske alfabetet og kom til Norden via goterne eller kelterne. Antagelig av hollandsk schreef: Normalt kreves en spesiell bevegelse — evt.

Den som sterkest har argumentert for denne forklaringen, er Edward Catish. Men seriffene kan spores lenger tilbake. Det dreier seg ikke om annet enn en kjegleformet fortykning mot avslutningen av streken. Morison mener at de kan ha hatt en dekorativ funksjon. I begge tilfeller er formen en naturlig del av skriveteknikken: Det blir av og til sagt — bl. De grunnleggende sortene og variantene i en skriftfamilie er normal, kursiv og halvfet, evt. Utvalget av skriftsorter er ikke standard. Groteskfamilier omfatter gjerne flere sorter enn antikva.

Hva er typisk norsk essay

I forbindelse med lanseringen av Univers laget Adrian Frutiger et skjema der han satte alle sorter og variantene i et systematisk forhold til hverandre.

Sperring har grovt sett to ulike faktisk motsatte! Versalene har en monumental, helhetlig form og mange av dem er symmetriske.

Litteraturens historie

Sperring brukes av og til som fremhevelse. Det samme gjelder kniping! Fyndordet "Stop stealing sheep! Det var — pussig nok — en amerikaner, nemlig skriftdesigneren Frederic Goudy, som sa: Goudy kom med dette utsagnet i forbindelse med mottakelsen av en pris. Etter at tabulatoren er innstilt kan man med tabulatortasten enkelt flytte skrivemerket til neste posisjon. Desimaltegnet kan defineres som punktum eller komma. Tabulatorinnstillinger som er gjort i et tekstbehandlingsprogram kan enkelt eksporteres til et typografisk ombrekningsprogram.

Til slutt fant jeg dem — tett omslynget. Ved avbrudd i talen, eller undertrykkelse av tankeavslutningen: I angivelse av tidsrom: I angivelse av avstand mellom to steder: I resultatlister i idrett o.

Forhold mellom personer eller parter: Som erstatning for null etter komma i desimaltall: Av tankestreker har vi to typer: Det er denne som er mest i bruk. Seriffene er tydelige og fint avrundet til stammen, og det er en svak, men tydelig kontrast i strekbildet. Bokstavene er igjen og igjen brukt som forbilde for senere bokstav- og skriftutforming.